Privacyverklaring MOOVZ

  1. Privacyverklaring MOOVZ

Dit is de laatst goedgekeurde versie van 10-11-2021.

Wij passen de tekst aan als daar aanleiding voor is. Deze verklaring is gemaakt om te voldoen aan eisen van professionaliteit en de wettelijke verplichtingen waaronder die uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

We bewaren ze conform de wettelijke bewaartermijnen of conform richtlijnen van de relevante brancheverenigingen.

MOOVZ ondersteunt de bedrijven van Harrie Arendsen, Pedaleurbikes en MOOVZ Vans.

Wij verwerken om die reden ook de persoonsgegevens van hen voor:

Van de bedrijven hebben wij de naam en contactgegevens van de organisatie. Als er een contactpersoon is hebben wij zijn naam en contactgegevens. De gegevens staan op offerte, orderbevestiging en facturen.

Hun persoonsgegevens leggen wij vast in:

De persoonsgegevens gebruiken wij in het selectieproces. Gegevens van niet uitgenodigde en afgevallen kandidaten vernietigen wij binnen 12 maanden na einde van de selectie. Klik hier voor meer details. 

Wij delen informatie (en persoonsgegevens) als het noodzakelijk is met leveranciers, overheidsinstanties en voor het uitvoeren van personele regelingen nadat er goede contractuele afspraken zijn gemaakt. Persoonsgegevens verwijderen wij na de vastgestelde of wettelijke bewaartermijn. Klik hier voor meer details. 

Op de website staat een contactformulier. Invullen van het telefoonnummer en emailadres is verplicht omdat we die nodig hebben om contact op te nemen.

MOOVZ heeft alle persoonsgegevens opgeslagen in programma’s en bestanden die zijn beveiligd in samenwerking met zijn leveranciers. Klik hier voor meer details. 

Na jouw verzoek aan ons (met een veilige kopie van een geldig legitimatiebewijs) sturen wij een overzicht van de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Je kan wijzigingen doorgeven of verzoeken gegevens te verwijderen uit onze bestanden. Wij doen dat binnen een periode van maximaal 4 weken. Het adres: info@moovz.nu. Gegevens in de financiële en personeel administratie worden altijd bewaard conform de wettelijke eisen. Dat kun jij niet wijzigen. Als je ontevreden bent over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan heb jij het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij gebruiken cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website en geanonimiseerde cookies voor statistieken over het gebruik van onze website. Hiervoor hoeven wij niet je toestemming te vragen.

Details privacyverklaring

Om de verplichtingen na te komen die wij als werkgever hebben bewaren wij in het personeelsdossier als persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, kopie van de legitimatie en de loonbelastingverklaring, BSN, opleidingengegevens over de gemaakte inhoudelijke afspraken (werkzaamheden, loopbaan en beloning), het functioneren en arbeidsvoorwaarden. Het dossier wordt conform de wettelijke termijn vernietigd na beëindiging van het dienstverband.

Wij gebruiken het cv, de motivatiebrief en openbare informatie op sociale media. De selectie bestaat uit twee gesprekken: een met mogelijke collega’s en een met het management. Indien beide positief zijn kan een kennis- en of vaardighedentest worden afgenomen. Als laatste is er een arbeidsvoorwaardengesprek. Gegevens kunnen we delen met de bedrijven die kennis- of vaardigheidstesten verzorgen.

Wij delen gegevens van:

De gegevens van bedrijven en klanten verwijderen wij:

De gegevens van medewerkers worden verwijderd als het arbeidscontract met hem is beëindigd:

De genomen maatregelen zorgen ervoor dat:

De beveiliging voldoet aan de gangbare normen. Wij evalueren maatregelen jaarlijks en bij wijzigingen in de organisatie of de werkwijze.